• هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

  – ظرفیت کلاس ها در سطح B2  ح 14 – 8 نفر میباشد

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 14 – 8 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هرساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت این کلاس ها بر اساس تعداد متقاضیان متغیر میباشد.

 • هرساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت این کلاس ها بر اساس تعداد متقاضیان متغیر میباشد.